Category Archives: Skola

Mazu brīdi pirms 2018…

Robota “Viltnieks” dalība Robotex International 2017 (Tallin, Estonia) sacensībās.

Kas ir latvietis? – Valsts svētku pasākums Vaiņodes internātpamatskolā 2017. gada 16. novembrī

Monika: Mārtiņ, vai vari atbildēt, KAS IR LATVIEŠI?

Mārtiņš: Vienkāršs jautājums! Pēc interneta ātruma mēs esam piektie pasaulē, populārākais sporta veids – hokejs, visbiežāk sastopamais māju nosaukums “Ceriņi”, ja Latvija būtu sala, tā apmēram būtu tik liela kā Šrilanka, latvieši ēd kartupeļus, dzer igauņu pienu, iepērkas lietuviešu veikalos…

Saeimas Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas izbraukuma sēde Vaiņodes internātpamatskolā…

Vēstule par internātskolām…

Saeimas Izglītības, kultūras un zinātnes komisijai

Par internātskolām

Internātskolu pastāvēšanas laikā vairākkārt ir bijuši periodi, kad tiek izskatīts jautājums par internātskolu lietderību. Kopīga šīm reizēm ir vēlme ietaupīt uz tā jau apdalīto bērnu rēķina un vienkārši atbildīgo darbinieku nekompetence un nevēlēšanās iedziļināties problēmās pēc būtības.

Sākumā vēlos  pateikt, ka arī internātskolu pedagogi saprot, ka bērniem ir jāaug ģimenē. Diemžēl realitātē nākas pārliecināties, ka ļoti daudzas ģimenes ne tuvu nespēj veikt vecāku pienākumus un saviem bērniem nodrošināt ģimenisku un attīstošu vidi. Tāpēc jau vairāk kā 50 gadus Latvijā internātskolas zināmā mērā  veic  misiju un rada  apstākļus vispārējās pamatizglītības iegūšanai un dzīvesprasmju apguvei  bērniem no trūcīgām, maznodrošinātām, daudzbērnu, sociālā riska ģimenēm un bāreņiem, motivējot viņus tālākai izglītībai. Saskaņā ar Bērnu tiesību aizsardzības likumu visiem bērniem ir tiesības uz tādiem dzīves apstākļiem un labvēlīgu sociālo vidi, kas nodrošina pilnvērtīgu fizisko un intelektuālo attīstību. Iepriekšminētais internātskolām uzliek par pienākumu kompensēt dažādu negāciju radītās sekas ģimenē un sabiedrībā, realizējot izglītības procesā tikumiskās disciplīnas, ētisko un  augstāko morālo principu un dzīvesprasmju kopumu, nodrošinot intelektuālu,  radošu  izglītības un audzināšanas vidi. To darām apzinoties, ka problēmas ģimenēs ir acīmredzamas, bet reālu risinājumu iespējas nav pietiekošas. Pārredzot šo problēmu klāstu, esam pārliecināti, ka šobrīd izglītības sistēmā un valstī kopumā nav alternatīvs piedāvājums tam, ko šobrīd veic internātskolas  riska grupas jauniešu atveseļošanā.

Šobrīd Vaiņodes internātpamatskolā mācās 80 audzēkņi, 24 no viņiem – pirmskolas izglītības programmā. Skolā bērni ir no vairākiem novadiem  un pilsētām – Aizputes, Grobiņas,  Liepājas, Priekules, Jelgavas, arī Rīgas. Lai paplašinātu piedāvājumu atbilstoši internātskolas mērķauditorijai, esam izveidojuši sešas izglītības programmas, tai skaitā  divas speciālās izglītības programmas.

Tālāk pielikumā (.pdf)

Robotika

Robotika ir viena no jaunākajām un aktuālākajām tehniskās jaunrades jomām. Pēdējo gadu laikā, attīstoties tehnoloģijām un līdz ar to arī samazinoties materiālu un iekārtu izmaksām, iespējams šo nozari integrēt interešu un arī kopējā izglītības sistēmā.

Kāpēc skolēniem varētu interesēt robotika?

  • visiem cilvēkiem patīk radīt mehānismus, kas darbojas viņu vietā;
  • rezultāts nav teorētisks, uzbūvētais robots veic darbības, tas pārvietojas, rada skaņas, redz šķēršļus, atpazīst krāsas, uztver trokšņus;
  • jautra un aizrautīga laika pavadīšana.

Mūsu skolā robotikas pulciņu vada skolotāja Mārīte Laugale.

Līdzpārvalde

Ja tu vēlies būt
noskumis, nezinošs, nevarīgs, neuzņēmīgs, nelaimīgs, tad tava vieta ir aizkrāsnē!

 Ja tu vēlies būt
dzīvespriecīgs, zinošs, varošs, ar iniciatīvu, laimīgs, tad tava vieta ir skolēnu līdzpārvaldē!

 Kāpēc līdzpārvalde?
Termins „līdzpārvalde”, pēc mūsu skolas skolēnu domām, precīzāk nekā „pašpārvalde” atspoguļo šo skolēnu darbības formu, jo skolēni piedalās skolas dzīves pārvaldē līdzās skolas direktoram un administrācijai, pedagogiem un citiem skolas darbiniekiem.

Skolēnu līdzpārvalde patiešām sekmīgi var darboties tikai tad, ja tai ir nodrošināta kompetenta, atbalstoša un ieinteresēta pedagoģiskā vadība, šogad līdzpārvaldi vadīs skolotāja Mārīte Laugale.

Skolotāju diena


Sirsnīgs skolēnu apsveikums sildīja skolotāju sirdis lietainajā rudens pēcpusdienā!

Miķeļdiena

Miķeļi ir diena, kad visai ražai jābūt zem jumta, izņemot kāpostus un tie var vēl mierīgi palikt uz lauka. Pēc Miķeļiem senatnē sākās klusais veļu jeb dvēseļu laiks, kad ar svecēm un ēdieniem aicināja ciemos aizgājušo dvēseles. Dabā nakts sāk kļūt garāka par dienu, tuvojas tumsas laiks, bet Miķeļi paši ir krāsaini un bagāti, sevišķi, ja svētku pasākumā piedalās Bārtas etnogrāfiskais ansamblis, paldies ansambļa meitenēm un vadītājai Guntai Klievēnai!

Šogad mūsu skolā viesojās Ābolu Miķelis, katra klase bija sagatavojusi jautājumus un konkursiņus par āboliem. Paldies skolotājam Guntim Šalmam par sagādātajiem āboliem!

 

Dzejas dienas

Dzejas dienu pamattēma bija Guntara Rača jaunā dzejas grāmata, bērni bija izvēlējušies dzejoļus, kurus izteiksmīgi nolasīja.
Ar ģitārspēli un dziesmām dzejas dienu pēcpusdienai košas krāsas piešķīra Zanda Štrausa, bērni lasīja savus dzejoļus, kuri gaidīt gaida iekļūšanu jaunajā dzejoļu grāmatiņā.