Projekti

Dalība Eiropas Sociālā fonda projektā Nr.8.3.4.0./16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai”

Vaiņodes novada dome, 2017.gada 08.septembrī noslēdzot sadarbības līgumu, ir iesaistījusies Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.4. specifiskā atbalsta mērķa “Samazināt priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu, īstenojot preventīvus un intervences pasākumus” projekta Nr.8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” īstenošanā.

 

Projekta īstenotājs

 

Izglītības kvalitātes valsts dienests
Projekta sadarbības partneris Ø  Latvijas pašvaldībām;

Ø  Valsts profesionālās izglītības iestādēm.

Projekta mērķis Samazināt priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu, īstenojot preventīvus un intervences pasākumus vispārējās izglītības un profesionālās izglītības iestāžu izglītojamiem.
Projekta īstenošanas laiks 16.03.2017.–31.12.2022.
Projekta mērķgrupa 5.–12. klases vispārizglītojošo programmu skolēni;

1.–4. kursa profesionālās izglītības programmu audzēkņi.

Projektā sniegtais atbalsts Ø  Konsultācijas (pedagogs, psihologs, sociālais pedagogs, pedagoga palīgs, speciālās izglītības pedagogs, surdotulks, asistents, ergoterapeits);

Ø  Kompensācija par:

·         sabiedriskā transporta biļetēm (starppilsētu, starpnovadu);

·         naktsmītnēm;

·         ēdināšanu;

·         individuālās lietošanas priekšmetiem;

·         speciālo transportu.

Projektā iesaistītās novada skolas Vaiņodes internātpamatskola, Vaiņodes vidusskola
Projekta īstenošanas pamats Ministru kabineta 12.07.2016. noteikumi Nr. 460 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.4. specifiskā atbalsta mērķa “Samazināt priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu, īstenojot preventīvus un intervences pasākumus” īstenošanas noteikumi
Finansējums Specifiskajam atbalstam plānotais kopējais attiecināmais finansējums ir 39 812 376 euro, tai skaitā Eiropas Sociālā fonda finansējums 33 840 519 euro un valsts budžeta finansējums 5 971 857 euro.
Kontaktinformācija novadā Tālr.: 63464423, 29188434, 26072034
Kontaktinformācija Izglītības kvalitātes valsts dienestā Tālr.: 28684847

E-pasts: pmp@ikvd.gov.lv

Plašāka informācija par projektu https://ikvd.gov.lv/esf-projekts/

www.pumpurs.lv

https://www.facebook.com/pumpurs.lv/


ESavESfonds

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ!

ESF projekts „Radošu aktivitāšu organizēšana sociālā atstumtības riska mazināšanai”Vaiņodes internātpamatskolas Ģimenes atbalsta centra „Dialogs” īstenotais Eiropas Sociālā fonda projekts „Radošu aktivitāšu organizēšana sociālā atstumtības riska mazināšanai” (līguma Nr. 2011/0034/1DP/1.2.2.4.2/11/APIA/VIAA/177) strauji tuvojas noslēgumam – ir uzsākts pēdējais projekta īstenošanas ceturksnis.
Atskatoties uz 2013.gada jūlija – septembra periodā paveikto, jāatzīmē, ka 27.09.2013. tika noorganizēta veselības diena Zaķumuižas pamatskolas 150 bērniem un jauniešiem. Savukārt Virgas pamatskolā, Sociālās aprūpes centrā „Veģi”, Vaiņodes vidusskolā, Vaiņodes internātpamatskolā, Kalētu pamatskolā un Gramzdas pamatskolā turpinājās interešu nodarbības, kurās bija iespējams attīstīt savas teātra mākslas spējas, uzlabot fizisko stāvokli un pilnveidot profesionālās iemaņas.
No projekta uzsākšanas brīža līdz 2013.gada 30.septembrim dažādās aktivitātēs ir tikušas iesaistītas 2526 personas, no kurām 1643 nāk no Kurzemes un 883- no Rīgas plānošanas reģiona.

Ar cieņu
projekta vadība


ESF projekts „Radošu aktivitāšu organizēšana sociālā atstumtības riska mazināšanai”Eiropas Sociālā fonda projekts „Radošu aktivitāšu organizēšana sociālā atstumtības riska mazināšanai” (līguma Nr. 2011/0034/1DP/1.2.2.4.2/11/APIA/VIAA/177) ir sekmīgi noslēdzis 2013.gada otro ceturksni.
Īss ieskats paveiktajā pēdējos trijos mēnešos:
– Priekules vidusskolā bērni un jaunieši piedalījās Deju pulciņā, Foto studijas pulciņā, Konfekšu ziedu pušķu veidošanas pulciņā, Velo-moto pulciņā;
– Krotes Kronvalda Ata pamatskolā norisinājās Dzīves skolas pulciņš, Mūzikas un ritmikas pulciņš un Latvisko tradīciju pulciņš;
– Virgas pamatskolas bērni apguva jaunas prasmes Čaklo pirkstiņu pulciņā, Latviešu tautas deju un rotaļu pulciņā un Veikls, jautrs un vesels pulciņā;
– Kalētu pamatskolas audzēkņiem bija iespēja uzlabot zināšanas Ansambļa pulciņā, Gatavosimies svētkiem pulciņā, Kokapstrādes pulciņā un Rokdarbu pulciņā;
– Gramzdas pamatskolā projekta mērķa grupa varēja piedalīties Skatuves runas un teātra pulciņa, Dejas pulciņa, Kristīgās ētikas pulciņa, Florbola pulciņa un Futbola pulciņa organizētajās aktivitātēs;
– Vaiņodes internātpamatskolas skolēni darbojās Keramikas pulciņā, Pūšamo instrumentu pulciņā, Kristīgās ētikas pulciņā, Sporta pulciņā, Dizaina studijas pulciņā un Deju pulciņā;
– Vaiņodes vidusskolā bija iespēja praktizēties Zinātniski pētniecisko darbu izstrādes pulciņā, Vizuālās mākslas un rokdarbu pulciņā un Teātra pulciņā;
– sociālās aprūpes centra “Veģi” klienti ar lielu interesi realizēja savas idejas Sienas dekoru gatavošanas pulciņā un Paklāju izgatavošanas pulciņā;
– PII Annele bērni veidoja figūriņas Keramikas pulciņā;
– Ropažu vidusskolā savukārt norisinājās Dari pats- čaklās rokas pulciņš, Kokapstrādes pulciņš, Vides draugu pulciņš, Gatavo veselīgi, garšīgi un interesanti pulciņš, Dekupāžas pulciņš, un pulciņš “Rotu gatavošana. Tekstilapdruka. Dekupāža.”;
– Cīravas Profesionālajā vidusskola deva iespēju pavadīt brīvo laiku Galda spēļu pulciņā, Dizaina un floristikas pulciņā, Ēšanas pamatprasmju apguves pulciņā, Mazās skatuves pulciņā un Muzikālās ievirzes pulciņā;      – Vaivaru pamatskolā turpinājās No veca- jauns pulciņš, Ēdienu pagatavošanas pulciņš un Tūrisma elementu pulciņš;
– Liepājas A.Puškina vidusskola nodrošināja Batikošanas pulciņu, Kokapstrādes pulciņu un Origami pulciņu;
– Tukuma speciālajā internātpamatskolā bērni uzlaboja savas sociālās spējas Galda spēļu pulciņā;
– Ropažu vidusskolā, Krotes Kronvalda Ata pamatskolā, Sabiles vidusskolā, Kalētu pamatskolā, Vaivaru pamatskolā noritēja veselības dienas;
– PII Annele un Kalētu pamatskolā organizēja nometnes.
No projekta uzsākšanas brīža līdz 2013.gada 30.jūnijam dažādās aktivitātēs ir iesaistītas 2409 personas, no kurām 1626 nāk no Kurzemes un 783- no Rīgas plānošanas reģiona.
Ar cieņu
projekta vadība


ESF projekts „Radošu aktivitāšu organizēšana sociālā atstumtības riska mazināšanai”Eiropas Sociālā fonda projekts „Radošu aktivitāšu organizēšana sociālā atstumtības riska mazināšanai” (līguma Nr. 2011/0034/1DP/1.2.2.4.2/11/APIA/VIAA/177) turpina aktivitāšu īstenošanu.
2013.gada pirmajā ceturksnī Vaiņodes internātpamatskolas Ģimenes atbalsta centrs “Dialogs” kopā ar projekta sadarbības partneriem: PII „Dzirnaviņas”, Priekules vidusskola, Krotes Kronvalda Ata pamatskola, Virgas pamatskola, Kalētu pamatskola, Gramzdas pamatskola, Vaiņodes internātpamatskola, Vaiņodes vidusskola, Sabiles vidusskola, Sociālās aprūpes centrs „Veģi”, PII „Annele”, Ropažu vidusskola, Zaķumuižas pamatskola, Cīravas arodvidusskola, Vaivaru pamatskola, Liepājas A.Puškina 2.vidusskola, Tukuma speciālā internātpamatskola, organizēja interešu nodarbības. Pulciņos piedalījās 915 bērni un jaunieši. Lai iepazīstinātu citus ar pulciņos paveikto, projekta ietvaros tika sagatavotas vairākas izstādes: Sabiles vidusskolā tika noorganizēta izstāde pulciņam Es&Tu-mēs visi kopā”, savukārt PII „Dzirnaviņas” -pulciņiem „Veiklie pirkstiņi – rotu darbnīca” un „Veiklie pirkstiņi – fimo darbnīca”.
No projekta uzsākšanas brīža līdz 2013.gada 31.martam dažādās aktivitātēs ir iesaistītas 2058 personas, no kurām 1454 nāk no Kurzemes un 604- no Rīgas plānošanas reģiona.
Ar cieņu
projekta vadība.


ESF projekts „Radošu aktivitāšu organizēšana sociālā atstumtības riska mazināšanai”Vaiņodes internātpamatskolas Ģimenes atbalsta centrs „Dialogs” ir sekmīgi noslēdzis pirmo projekta īstenošanas gadu Eiropas Sociālā fonda projektam „Radošu aktivitāšu organizēšana sociālā atstumtības riska mazināšanai” (līguma Nr. 2011/0034/1DP/1.2.2.4.2/11/APIA/VIAA/177) 1.2.2.4.2. aktivitātes „Atbalsta pasākumu īstenošana jauniešu sociālās atstumtības riska mazināšanai un jauniešu ar funkcionāliem traucējumiem integrācijai izglītībā”.
2012.gada ceturtajā ceturksnī biedrība kopā ar Tukuma speciālo internātpamatskolu 25.10.2012. noorganizēja veslības dienu 136 bērniem un jauniešiem. Pasākuma ietvaros bija iespēja apgūt sekojošas tēmas:
1.Mutes dobuma un zobu veselība.
2.Veselīgs dzīvesveids caur mazgāšanos.
3.Zāļu tējas.
4.Mūsu redze.
5.Nūjošanas pamati.
6.Veselības testi un mērījumi.
7.Ūdens kā ēdiens un enerģijas avots.
8.Veselīgs uzturs un ātrās uzkodas no rudens veltēm.
9.Sarkanā Krusta Tukuma nodaļa.
10.Kā izmantot skolas trenažieru zāli.
Ar projekta sadarbības partnera PII „Dzirnaviņas”, Priekules vidusskolas, Krotes Kronvalda Ata pamatskolas, Virgas pamatskolas, Kalētu pamatskolas, Gramzdas pamatskolas, Vaiņodes internātpamatskolas, Vaiņodes vidusskolas, Sabiles vidusskolas, Sociālās aprūpes centra „Veģi”, PII „Annele”, Ropažu vidusskolas, Zaķumuižas pamatskolas, Cīravas arodvidusskolas, Vaivaru pamatskolas, Liepājas A.Puškina 2.vidusskolas, kā arī Tukuma speciālās internātpamatskolas atbalstu no 2012.gada septembra līdz decembra mēnesim projekts ir stiprinājis pašpārliecinātību, intelektuāli attīstījis un integrējis 1127 bērnus un jauniešus.
2012.gada 7.novembrī Vaiņodes vidusskolas telpās visiem interesentiem bija iespēja piedalīties projekta ietvaros organizētajā pieredzes apmaiņas pasākuma pirmajā daļā. Savā pieredzē dalījās ne tikai projekta partneri no Vaiņodes vidusskolas, Kalētu pamatskolas un Vaiņodes internātpamatskolas, bet arī Ingrīda Burāne nolasīja lekciju „Pašvērtības apziņa un pārliecība par savu vietu un nozīmi, un iespējamībām pasaulē”.
2012.gada 20.decembrī sadarbības partneri izmantoja mūsdienu tehnoloģiju dotās iespējas un noorganizēja videokonferenci. Konferences laikā tika parrunāts sasniegtais un ieskicētas nākotnes vīzijas.
Patiesā cieņā un cerībā uz tikpat veiksmīgu projekta īstenošanu projekta vadība


ESF projekta „Radošu aktivitāšu organizēšana sociālā atstumtības riska mazināšanai” pārskats

Vaiņodes internātpamatskolas Ģimenes atbalsta centrs „Dialogs” kopš 2012.gada 2.janvāra īsteno Eiropas Sociālā fonda projektu „Radošu aktivitāšu organizēšana sociālā atstumtības riska mazināšanai” (līguma Nr. 2011/0034/1DP/1.2.2.4.2/11/APIA/VIAA/177) 1.2.2.4.2. aktivitātes „Atbalsta pasākumu īstenošana jauniešu sociālās atstumtības riska mazināšanai un jauniešu ar funkcionāliem traucējumiem integrācijai izglītībā” ietvaros.
Projekta īstenošanā centrs sadarbojas ar PII „Dzirnaviņas”, Priekules vidusskolu, Krotes Kronvalda Ata pamatskolu, Virgas pamatskolu, Kalētu pamatskolu, Gramzdas pamatskolu, Vaiņodes internātskolu, Vaiņodes vidusskolu, Sabiles vidusskolu, Sociālās aprūpes centru „Veģi”, PII „Annele”, Ropažu vidusskolu, Zaķumuižas pamatskolu, Cīravas arodvidusskolu, Vaivaru pamatskolu, Liepājas A.Puškina 2. vidusskolu, kā arī Tukuma speciālo internātpamatskolu, biedrību „Skola visiem”, kā arī Ropažu, Priekules, Vaiņodes un Talsu novada pašvaldībām.
Projekta mērķis ir bērnu un jauniešu integrācija sociālajā vidē Kurzemes un Rīgas reģionos, mazinot viņu atstumtības risku, nodrošinot mācību atbalstu un ceļot pašapziņu.
Lai sasniegtu projekta mērķi, divu gadu laikā tiks īstenotas vairākas aktivitātes, tai skaitā nometnes, veselības dienas un interešu pulciņi.
Projektā iesaistīto partneru pārstāvji dosies arī pieredzes apmaiņas braucienā, lai dalītos zināšanās, apmainītos idejām un kopīgi rastu labākos risinājumus darbā ar bērniem, kas pakļauti sociālās atstumtības riskam.
Vasaras mēneši ir paskrējuši vēja spārniem. Projekta partneri un bērni ir paspējuši ne tikai atpūsties no garā mācību gada, bet arīdzan jautri pavadīt brīvo laiku, iesaistoties dažādos projekta ietvaros organizētos pasākumos:
Ropažu vidusskolā no 20. līdz 24. augustam bija nometne „Skābeklis”, nometnē piedalījās 37 bērni,
Krotes pamatskolā no 20. līdz 22. augustam bija nometne „Bumerangs”, nometnē piedalījās 25 bērni,
Sabiles vidusskolā no 27. līdz 31. augustam bija nometne „Jestrās lapsenes”, nometnē piedalījās 35 bērni,
Liepājas A.Puškina vidusskolā 28. septembrī norisinājās veselības diena 130 bērniem. Tā kā līdz ar jauno mācību gadu ir atsākušies arī interešu nodarbību pulciņi, aicinām visus interesentus griezties pie projekta sadarbības partneriem pēc pulciņu norišu grafikiem.


No projekta uzsākšanas brīža līdz 2012.gada jūlija mēnesim centrs kopā ar sadarbības partneriem dažādos pasākumos ir iesaistījis aptuveni 1000 bērnu un jauniešu 70 dažādos interešu nodarbību pulciņos:
PII „Dzirnaviņas” ir noorganizēts pulciņš „Instrumentālais ansamblis”, „Jaunrades dejas”, „Teātra pulciņš”, „Veiklie pirkstiņi – fimo darbnīca”, „Veiklie pirkstiņi – rotu darbnīca;
Priekules vidusskolā– „Spēļu un rotaļu pulciņš”, „Lasītprieks”, „Velo – moto pulciņš”, „Deju pulciņš”, „Avīzes veidošana”, „Teātra pulciņš”, „Angļu valoda”, „Dari pats”;
Krotes Kronvalda Ata pamatskolā– „Mūzika un ritmika”, „Stabuļu spēles pulciņš”, „Latvisko tradīciju pulciņš”, „Dzīves skola”;
Virgas pamatskolā– „Tautas deju un rotaļu pulciņš”, „Deju pulciņš”, „Keramika”, „Čaklie pirkstiņi”, „Veikls, jautrs un vesels”;
Kalētu pamatskolā– „Kokapstrāde”, „Dekupāža”, „Rokdarbu pulciņš”, „Gatavosimies svētkiem”;
Gramzdas pamatskolā– „Skatuves runas un teātra pulciņš”, „Dejas”, „Sports”, „Lietišķā māksla”;
Vaiņodes internātpamatskolā– „Jāšanas pulciņš”, „Keramikas pulciņš”, „Pūšamo instrumentu pulciņš”, „Kristīgās ētikas pulciņš”, „Sporta pulciņš”, „Dizaina studija”;
Vaiņodes vidusskolā– „Zinātniski pētniecisko darbu izstrāde”, „Vizuālā māksla un rokdarbi”, „Avīzes veidošana”, „Teātra pulciņš”;
Sabiles vidusskolā– „Iepazīsti sevi un citus”, „Novadpētniecība”;
Sociālās aprūpes centrā „Veģi”– „Apsveikuma kartiņu izgatavošana”, „Lakatu aušana”;
PII „Annele”– „Keramika”, „Sports”;
Ropažu vidusskolā– „Foto pulciņš”, „Dari pats – čaklās rokas”, „Dari pats – gatavo veselīgi un garšīgi”, „Dari pats – dāvanu saiņošana”, „Dari pats – apsveikumu izgatavošana”, „Dari pats – kokapstrāde”;
Zaķumuižas pamatskolā– „Mājturības pulciņš”, „Peldēšana”, „Galdniecība”;
Cīravas arodvidusskolā– „Galda spēļu pulciņš”, „Dizains un Floristika”, „Ēšanas pamatprasmju apguves pulciņš”, „Mazās skatuves pulciņš”, „Prasmīgo roku pulciņš”, „Muzikālās ievirzes pulciņš”;
Vaivaru pamatskolā– „Mūsdienu dejas”, „No veca jauns”, „Keramikas darbnīca”, „Mūzikas instrumentu izgatavošana”, „Tūrisma elementi”;
Liepājas A.Puškina 2.vidusskolā– „Saskarsmes māksla”, „Literārā darbnīca”, „Burvju rociņas”;
Tukuma speciālajā internātpamatskolā– „Kokapstrāde”, „Jaunāko tehnoloģiju apgūšana un to iespēju izmantošana skolā un sadzīvē”, „Floristika gadskārtu svētkos”, „Papīra plastika un keramika sadzīvē”.
Vaiņodes internātpamatskolas Ģimenes atbalsta centrs „Dialogs”, Vaiņodes vidusskola un Vaiņodes internātpamatskolas Ģimenes atbalsta centrs „Dialogs” 2012. gada 24. aprīlī, 10. un 17. maijā noorganizēja veselības dienas „Mēs nākam iz zaļas zāles…”.
PII „Annele” no 2012. gada 18. līdz 22.jūnijam noorganizēja dienas nometni „Mācāmies darot” Ropažu PII ”Annele”.
Cīravas arodvidusskolā 2012. gada 31. maijā tika noorganizēta veselības diena.
Priekules vidusskola kopā ar PII „Dzirnaviņas” no 2012. gada 18. jūnija līdz 20. jūnijam noorganizēja dienas nometni „Jautrie indiāņi”.
Ņemot vērā, ka vasaras mēneši ir brīvlaiks ne tikai skolēniem, bet arī pedagogiem un domas vairāk nesas uz atpūtu, pulciņi turpinās izglītot un integrēt nākamajā mācību gadā.


1DP/1.2.2.4.2//11/APIA/VIAA/177
Projekts “Radošu aktivitāšu organizēšana sociālā atstumtības riska mazināšanai”


Liepājas mākslas vidusskola sadarbībā ar Vaiņodes internātpamatskolu, Liepājas internātpamatskolu, Liepājas Tūrisma un tekstila skolu un Vaiņodes pagasta padomi laika posmā no 01.08.2010. – 31.07.2012. realizē ESF projektu Nr. 2010/0123/1DP/1.2.2.4.2/09/APIA/VIAA/37 “Ilglaicīgs un vispusīgs atbalsts sociālās atstumtības riska mazināšanai bērniem un jauniešiem Dienvidkurzemē” ar 100% ES finansējumu.


V_37 PROJEKTA PRESES RELĪZE


Projekta laikā ir notikušas vairākas interesantas aktivitātes. Vaiņodes internātpamatskolā šajā un pagājušajā mācību gadā, bērni un jaunieši ir apmeklējuši gan zīmēšanas nodarbības, gan mūzikas terapijas stundas, baudīja arī kultūrizglītojošus pasākumus. Pie audzēkņiem viesojās arī Jūrasspēku orķestris.
Vaiņodes internātpamatskolā vasarā norisinājās projekta galvenais notikums – vasaras nometne, kas notika no 27. jūnija līdz 3. jūlijam. Dienas pirmajā pusē jaunieši piedalījās dažādās darbnīcās: mākslas – zīmēšana, gleznošana, veidošana u.c. praktiskas mākslas aktivitātēs bija iespēja izmēģināt un pilnveidot mākslinieciskās zināšanas profesionālu skolotāju vadībā, mūzikas – mūzikas terapeita vadībā bija iespēja izmēģināt grupas „STOMP” mūzikas stila veidošanu, veselības – diskusija ar medmāsu par labas pašsajūtas priekšnoteikumiem, fizioterapijas – fizioterapeites vadībā iespēja sev atgādināt par pareizas stājas nosacījumiem un izmēģināt dažādus vingrinājumus, u.c. darbnīcas. Dienas otrajā pusē jauniešiem bija dažādas aktīvas un atraktīvas nodarbes – stafetes, konkursi, nakts trase, pikniks, pārgājiens.
Projekta ietvaros plānota vēl viena vasaras nometne 2011./12. mācību gadā.


Pateicoties ESF projektam 2011./2012. mācību gadā turpinās viena no nozīmīgākajām projekta aktivitātēm – “Pagarinātās dienas grupu nodrošināšana”. Šīs aktivitātes mērķis ir atbalstīt un iedrošināt jauniešus no maznodrošinātām ģimenēm. Par šīs aktivitātes nepieciešamību un nozīmīgumu liecina tas, ka šogad jauniešiem pagarinātās dienas grupas tiek organizētas ne tikai Vaiņodes internātpamatskolā, Liepājas Bērnu mākslas skolā, bet arī Cīravas arodvidusskolā un Liepājas mākslas vidusskolā. Pagarināto dienas grupu kopējais uzdevums ir nodrošināt jauniešiem no maznodrošinātām ģimenēm socializāciju, ģimenisko vērtību un tradīciju apguvi, darba un sadzīves prasmju apguvi, kā arī jau lielākiem audzēkņiem interesi un vēlmi iegūt profesionālo izglītību. Svarīgi atcerēties, ka šis projekts dod iespēju skolēniem apmeklēt pagarināto dienas grupu nodarbības bezmaksas.
Vaiņodes internātpamatskolā
pagarinātās dienas grupas tiek organizētas 3 pamatgrupās:
– 1. – 4. klašu skolēniem;
– 5. – 7. klašu skolēniem;
– 8. – 9. klašu skolēniem.
Katrā no šīm grupām ir iespējams darboties vairākos virzienos: apgūt labāk kādu mācību priekšmetu, apmeklēt dejas, mākslas vai mūzikas terapijas nodarbības, apgūt dažādas dzīvesprasmes, bet vecāko klašu skolēniem arī iegūt ieskatu par iespējamām nākotnes profesijām, kā arī apmeklēt sagatavošanas apmācības, lai iestātos Liepājas mākslas vidusskolā vai Cīravas arodvidusskolā. Jauniešiem pagarinātās dienas grupas laikā ir arī pieeja datoriem, kas sekmē datorprasmes un jaunu informācijas ieguvi par dažādām lietām.
Liepājas Bērnu mākslas skolā pagarinātās dienas grupas tiek organizētas 2 grupās:
– 7. klašu skolēniem – trīspadsmit jaunieši no 7. klases apgūs mācību programmas „Multimediju dizains” pamatus. Joprojām jauniešiem ir pieejamas konsultācijas svarīgākajos mācību priekšmetos, kā arī iespēja tikties ar kādu no projekta atbalsta personāla (psihologu, sociālo pedagogu, medicīnas darbinieku, fizioterapeitu, narkologu vai audzinātāju). Nodarbības pagarinātajā dienas grupā jauniešiem tiek nodrošinātas 5 dienas nedēļā;
– 8./9. klašu skolēniem- kopā 14 jauniešiem- nodarbības notiek pēc speciāli izstrādātām programmām – viņi tiek sagatavoti, lai iestātos Liepājas mākslas vidusskolā, kā arī 9. klases eksāmenu sekmīgākai nokārtošanai.
Cīravas arodvidusskolā jauniešiem no trūcīgām ģimenēm šī projekta ietvaros pagarinātajās dienas grupās ir iespējams saņemt psihologa un sociālā pedagoga konsultācijas.
Savukārt Liepājas mākslas vidusskolas paredzētie mērķa grupas pārstāvji jau bez iepriekš minētajiem speciālistiem (psihologa un sociālā pedagoga), saņem individuālās konsultācijas latviešu valodā, matemātikā un angļu valodā.


ESF projekta ietvaros jauniešiem no Vaiņodes internātpamatskolas, Liepājas Bērnu mākslas skolas un Liepājas mākslas vidusskolas tika rīkota 2 dienu ekskursija uz Daugavpili. Ekskursija notika 2011. gada 16. un 17. novembrī, kura tika nodrošināta 36 jauniešiem no maznodrošinātām ģimenēm.
Pirmajā ekskursijas dienā gida pavadībā jaunieši apmeklēja Līvānu stikla muzeju. Ierodoties Daugavpilī, audzēkņi apmeklēja Daugavpils mākslas vidusskolu “Saules skola”, kur ļoti jauki jauniešus sagaidīja esošais skolas personāls. Jaunieši vēl pirmajā ekskursijas dienā apskatīja Daugavpils cietoksni, apmeklēja zooloģisko dārzu, kā arī audzēkņi pēc izvēles varēja apmeklēt publisko slidotavu vai kino. Jaunieši bez maksas tika nodrošināti ar ēdināšanu trīs reizes dienā, ar nakšņošanu viesu namā un visām ieejas biļetēm.
Otrajā ekskursijas dienā jaunieši Rīgā apmeklēja “Lido” kompleksu un mājupceļā braucot tika apskatīts festivāls “Staro Rīga”.


Šajā mācību gadā turpinās projekta aktivitātes, kuras paredz –

• Pedagoģiskā un atbalsta personāla nodrošināšana Vaiņodes internātpamatskolā un Liepājas mākslas vidusskolā (Mērķis sniegt atbalstu bērniem un jauniešiem, kuri ir cietuši no vardarbības, vieglāk apgūt obligāto skolas programmu un iespējami bezsāpīgāk iekļauties sabiedrībā, apgūt sociāli pieņemamu uzvedību ).

• Skolotāja palīga amata ieviešana Vaiņodes internātpamatskolā (Mērķis uzlabot skolēnu sekmes un atvieglot mācību vielas apguvi bērniem un jauniešiem ar zemām pamatprasmēm vai ar mācīšanās grūtībām).

• Papildus apmācību nodrošināšana mācību priekšmetos Vaiņodes internātpamatskolā (Mērķis atvieglot skolēniem sagatavošanos 9. klašu eksāmenu kārtošanai, īpašu uzmanību veltot tiem mācību priekšmetiem, kuros iepriekšējos gados bija viszemākie vērtējumi).

• Programmas izstrāde un labās prakses pārneses nodrošināšana (Mērķis izveidot darba un sadzīves prasmju apguves programmu, kas atvieglotu jauniešiem socializāciju, izveidot koncepciju un programmas 2 Liepājas bērnu mākslas skolas pagarinātās dienas grupām, kurās tiks iesaistīti jaunieši no nabadzīgām ģimenēm, nodrošināt labās prakses piemēru popularizēšanu).

• Pagarinātās dienas grupu nodrošināšana (Mērķis nodrošināt VI audzēkņu socializāciju, ģimenisko vērtību un tradīciju apguvi, kā arī darba un sadzīves prasmju apguvi, nodrošināt jauniešiem no nabadzīgām ģimenēm nepieciešamo darba un sadzīves prasmju apguvi, kā arī izveidot interesi par profesionālās izglītības ieguvi LMV).

• Profesionālo izglītības programmu apgūšanas iespēju nodrošināšana Liepājas mākslas vidusskolā un Liepājas Tūrisma un tekstila skolā (Mērķis nodrošināt jauniešiem no maznodrošinātām ģimenēm iespēju apgūt profesionālo izglītības programmu, tādējādi iegūstot profesiju, kas veicinātu šo jauniešu spēju nodrošināt sevi ar iztikas līdzekļiem).

• Vasaras nometņu organizēšana jauniešiem no nabadzīgām ģimenēm (Mērķis nodrošināt jauniešiem no nabadzīgām ģimenēm saturīgi pavadīt brīvo laiku, baudot pilnvērtīgu uzturu un apgūstot dzīvei nepieciešamās darba un sadzīves prasmes).


 


Papildus informācija- www.lmv.lv , vai rakstiet, zvaniet projekta vadītājai Ivetai Eniņai (iveta.en@inbox.lv, +371 2831 2824).

ESF projekts Nr. 1/DP/1.2.2.4.2/09/APIA/VIAA/037 “Ilglaicīgs un vispusīgs atbalsts sociālās atstumtības riska mazināšanai bērniem un jauniešiem Dienvidkurzemē”


Vaiņodes internātpamatskolas „Ģimenes atbalsta centrs „Dialogs” īsteno projektu ESF 1.2.2.4.2. aktivitātes „Atbalsta pasākumu īstenošana jauniešu sociālās atstumtības riska mazināšānai un jauniešu ar funkcionāliem traucējumeim integrācijai izglītībā” ietvaros.

Vaiņodes internātpamatskolas Ģimenes atbalsta centrs „Dialogs” 2012.gada 2.janvārī ir uzsācis īstenot grandioza izmēra Eiropas Sociālā fonda projektu „Radošu aktivitāšu organizēšana sociālā atstumtības riska mazināšanai” (līguma Nr. 2011/0034/1DP/1.2.2.4.2/11/APIA/VIAA/177) 1.2.2.4.2. aktivitātes „Atbalsta pasākumu īstenošana jauniešu sociālās atstumtības riska mazināšanai un jauniešu ar funkcionāliem traucējumiem integrācijai izglītībā” ietvaros.

Projekta īstenošanā centrs sadarbosies ar PII „Dzirnaviņas”, Priekules vidusskolu, Krotes Kronvalda Ata pamatskolu, Virgas pamatskolu, Kalētu pamatskolu, Gramzdas pamatskolu, Vaiņodes internātskolu, Vaiņodes vidusskolu, Sabiles vidusskolu, Sociālās aprūpes centru „Veģi”, PII „Annele”, Ropažu vidusskolu, Zaķumuižas pamatskolu, Cīravas arodvidusskolu, Vaivaru pamatskolu, Liepājas A.Puškina 2.vidusskolu, kā arī Tukuma speciālo internātpamatskolu, biedrību „Skola visiem”, kā arī Ropažu, Priekules, Vaiņodes un Talsu novada pašvaldībām.

Projekta mērķis ir bērnu un jauniešu integrācija sociālajā vidē Kurzemes un Rīgas reģionos, mazinot viņu atstumtības risku, nodrošinot mācību atbalstu un ceļot pašapziņu.

Lai sasniegtu projekta mērķi, divu gadu laikā tiks īstenotas vairākas aktivitātes, tai skaitā nometnes, veselības dienas un interešu pulciņi. Visās nometnēs tiks izmantoti noteikti, dalībnieku kopīgi radīti rituāli, kuru mērķis ir emocionālās kopības, vienotas enerģijas radīšana, kolektīvās uzmanības koncentrēšana.

Projektā iesaistīto partneru pārstāvji dosies arī pieredzes apmaiņas braucienā, lai dalītos zināšanās, apmainītos idejām un kopīgi rastu labākos risinājumus darbā ar bērniem, kas pakļauti sociālās atstumtības riskam.

Aktivitāšu organizēšanā un īstenošanā projekta partneri izmantos vēl nebijušu pieredzi – aktīvi iesaistīt bērnus un jauniešus, uzdodot tiem konkrētus organizatoriskos un īstenošanas uzdevumus. Šāda pieeja paaugstinās mērķa grupas atbildības sajūtu, uzlabos un attīstīs mācīšanās, kā arī dažādas sociālās prasmes. Lai īstenotu šo ieceri, partneri regulāri organizēs darba sanāksmes, kur pedagogi, kopā ar iesaistītajiem bērniem un jauniešiem apspriedīs veicamos uzdevumus, pārraudzīs projekta virzību, kā arī vienosies par nākamajiem darbiem. Sanāksmes tiks organizētas tā, lai tās vienlaicīgi notiktu dažādās partneru izglītības iestādēs, tādejādi nodrošinot Skype tiešsaisti.

Projekta īstenošanas gaitā 2056 bērni un jaunieši saņems profesionālu atbalstu, kas veicinās viņu sekmīgu integrāciju skolas un sabiedrības vidē!

Kopējās projekta izmaksas ir 140039 LVL, no kurām 100 % ir Eiropas Sociālā fonda finansējums.

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *